Deming - Chuyên lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm và thử nghiệm mẫu điển hình

Chỉ định đơn vị thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng

VIETCERT đơn vị thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (VLXD) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Chỉ định đơn vị thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng

Các vật liệu được thực hiện thử nghiệm gồm: sản phẩm kính xây dựng, các sản phẩm gạch, đá ốp lát và sản phẩm sứ vệ sinh.

VIETCERT có trách nhiệm đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lên đầu trang